Diwrnod Calon y Byd 2020 – DEFNYDDIWCH ♥
About FAW
29 Medi 2020

Diwrnod Calon y Byd 2020 – DEFNYDDIWCH ♥

Eleni, mae Gymdeithas Bêl-droed Cymru yn cefnogi Diwrnod Calon y Byd, llwyfan mwyaf y byd ar gyfer codi ymwybyddiaeth o glefyd cardiofasgwlaidd, sy’n cynnwys clefyd y galon a strôc.

Caiff Diwrnod Calon y Byd ei gynnal gan Ffederasiwn Calon y Byd, a’i gefnogi gan UEFA a’i bartner cysylltiedig ar gyfer iechyd a lles, Healthy Stadia. Mae Diwrnod Calon y Byd yn digwydd ar 29 Medi bob blwyddyn a’r nod yw annog unigolion, cymunedau a busnesau, gan gynnwys sefydliadau pêl-droed, i helpu i ddiogelu ein calonnau a gwella ansawdd ein bywydau.

Eleni, mae’r ymgyrch yn arbennig o arwyddocaol oherwydd yr ymdrechion parhaus i fynd i’r afael â phandemig COVID-19 ar hyd a lled y byd. Mae ymchwil wedi nodi cysylltiadau rhwng cyflyrau iechyd sy’n bodoli eisoes, fel clefyd y galon a strôc, a gwaeth canlyniadau iechyd oherwydd y coronafeirws, gan olygu ei bod hi’n hollbwysig bod pob un ohonom ni’n diogelu ein calonnau.

Mae anweithgarwch corfforol, deiet gwael ac ysmygu tybaco oll yn gallu golygu bod y clefyd yn fwy difrifol mewn cleifion COVID-19. Fodd bynnag, trwy gyflwyno newidiadau syml i’n ffordd o fyw, gallwn ni oll weithio tuag at leihau baich clefyd y galon a strôc, a lleihau pa mor debygol yw canlyniadau gwael sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws.

Gymdeithas Bêl-droed Cymru yn gofyn i bob cefnogwr pêl-droed ar i DDEFNYDDIO i:

  • wneud ymarfer corf yn amlach
  • bwyta deiet cytbwys sy’n cynnwys o leiaf pum dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd
  • rhoi’r gorau i ysmygu a chefnogi eraill i wneud yr un peth

Ar Ddiwrnod Calon y Byd eleni, yn croesawu lansiad y fenter Chwaraeon Di-Fwg, sef penderfyniad i wahardd ysmygu ar linellau ochr pob gêm bêl-droed ar raddfa fach yng Nghymru.

Nod y penderfyniad hanesyddol gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) ac Ymddiriedoaleth CBDC, yn dilyn ymgyrch gan ASH Cymru (Action on Smoking and Health Wales), yw dad-normaleiddio ysmygu i blant.

Drwy wneud newidiadau bychain i’n ffordd o fyw a lle’r ydym ni’n byw, yn gweithio ac yn chwarae, gallwn ni gryfhau ein calonnau er mwyn helpu i drechu’r coronafeirws a gwella ein hiechyd ein hunain ac iechyd ein cymunedau.