CBD Cymru a Llywodraeth Cymru yn uno i ‘fynd i’r afael â chasineb at fenywod ar-lein’.
About FAW
19 Hydref 2021

CBD Cymru a Llywodraeth Cymru yn uno i ‘fynd i’r afael â chasineb at fenywod ar-lein’.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) wedi uno â Llywodraeth Cymru i lansio adnoddau addysgol unigryw wedi’u hanelu at fynd i’r afael â chasineb ar-lein tuag at ferched a menywod.

Yn ganolog i’r adnoddau mae ffilm effeithiol a phwerus sy’n cynnwys nifer o chwaraewyr rhyngwladol Cymru yn tynnu sylw at enghreifftiau go iawn o gasineb tuag at fenywod ac iaith casineb ar-lein, ac yn ymateb iddynt.

Hate Speech and Misogyny Resource Video
Hate Speech and Misogyny Resource Video

Gallwch ddod o hyd i’r adnoddau ‘Mynd i’r Afael â Chasineb at Fenywod Ar-lein’ yn yr ardal Cadw’n Ddiogel Ar-lein ar ‘Hwb’, y platfform dysgu digidol ar gyfer dysgu ac addysgu yng Nghymru.

 

Cynradd: bit.ly/FAWCynradd

Uwchradd: bit.ly/FAWUwchradd

Mae CBDC a Llywodraeth Cymru yn deall bod addysg yn ganolog i fynd i’r afael â chasineb o bob math ar-lein, ac mae’r ddau sefydliad o’r farn ei bod yn bwysig cydweithio yn dilyn y casineb ar-lein tuag at bêl-droedwyr benywaidd yn y cyfryngau cymdeithasol yn ystod tymor 20/21. 

Roedd y casineb at fenywod a rannwyd, yn ogystal ag iaith casineb a gyfeiriwyd at chwaraewr CPD Dinas Caerdydd yn dilyn darlledu gêm gyntaf prif gynghrair menywod Cymru yn fyw ar y teledu, yn pwysleisio’r angen am addysg ar yr effaith negyddol y gall iaith casineb a chasineb ar-lein at fenywod ei chael ar ferched a menywod, nid yn unig mewn pêl-droed, ond ar draws ein cymdeithas.

Datblygwyd yr adnoddau addysgol ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd gan arbenigwyr diogelwch ar-lein i gefnogi ymarferwyr i gynnal gwersi ar y mater. Maent yn helpu dysgwyr i ddeall pwysigrwydd cydbarch rhwng bechgyn a merched, sut mae iaith casineb ar-lein yn edrych, y term ‘gwrywdod tocsig’ (toxic masculinity) a’r rôl y mae’n chwarae o ran sbarduno casineb at fenywod ar-lein.

Gallwch ddod o hyd i’r adnoddau ‘Mynd i’r Afael â Chasineb at Fenywod Ar-lein’ yn yr ardal Cadw’n Ddiogel Ar-lein ar ‘Hwb’, y platfform dysgu digidol ar gyfer dysgu ac addysgu yng Nghymru.

Meddai’r Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg, Jeremy Miles AS: “Ni ddylid dioddef camdriniaeth, casineb nac aflonyddu ar fenywod, p’un a yw hynny’n digwydd ar-lein neu fel arall, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i fynd i’r afael ag e.

“Rhan allweddol o ddelio â chasineb at fenywod ar-lein yw sicrhau bod adnoddau i gefnogi’r sgyrsiau pwysig hyn. Mae’n hanfodol darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddysgu am eu hawliau a hawliau eraill, yn ogystal ag effaith camdriniaeth o’r fath a’r niwed y mae’n ei achosi. Ac yn bwysicach fyth, mae’r adnodd yn codi ymwybyddiaeth o sut i herio camdriniaeth ar-lein yn ddiogel, fel y gallwn oll chwarae rhan a gwneud y rhyngrwyd yn lle mwy diogel.”

“Rydw i’n hynod falch ein bod yn gallu gweithio ochr yn ochr â CBDC, nid yn unig i dynnu sylw at gasineb ar-lein tuag at fenywod, ond i fynd i’r afael â’r broblem hefyd.”

Mae’r fideo yn cynnwys y chwaraewr sydd wedi ennill y nifer fwyaf o gapiau erioed i Gymru, Jess Fishlock a ddywedodd, “Roedd hi’n dorcalonnus y llynedd gweld y casineb ar-lein tuag bêl-droedwyr o’r gynghrair sy’n chwarae am eu bod yn caru’r gêm. Dydy ceisio gwneud i rywun deimlo’n wael am wneud rhywbeth maen nhw’n ei garu ddim yn glyfar nad yn ddoniol.

“Dwi wastad yn dweud y dylai pobl feddwl sut y gall camdriniaeth effeithio ar y person sy’n cael eu cam-drin cyn rhannu, ac rydw i’n falch o gael gweithio gyda fy nghyd-chwaraewyr a CBDC i addysgu eraill ymhellach ar beth sy’n dderbyniol ar-lein, a beth sydd ddim.”

Meddai Rheolwr Diogelu a Lles Chwaraewyr CBDC, Sian Jones, “Mae CBDC wedi ymrwymo i ddiogelu ar bob lefel o’r gêm yng Nghymru, ac rydym ni’n falch o uno â Llywodraeth Cymru i rannu’r adnoddau addysgol pwysig hyn i bwysleisio ymhellach pam na ddylid, a pham na allwn, ddioddef y casineb hwn.

“Yn CBDC, rydym ni eisiau i bawb fwynhau pêl-droed a chael profiad cadarnhaol, boed hynny ar-lein neu fel arall. Gall pêl-droed fod yn adnodd mor bwerus at gyflawni pethau cadarnhaol, ac mae’n fraint defnyddio llwyfan CBDC gyda phartneriaid ar draws Cymru i barhau i sefyll yn erbyn casineb ar-lein.”